+48 515 166 005 mediacje@us.edu.pl
European Union Flag Unia Europejska

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu z zakresu mediacji gospodarczych, realizowanego pod hasłem:

 

„SZKOLENIE WYJAZDOWE Z MEDIACJI GOSPODARCZYCH DLA MEDIATORÓW” 

 

TERMIN:

14-15 września 2019 r. (sobota-niedziela), godz. 9:00-17:00.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11 b, 40-007 Katowice.

 

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie jest częścią projektu „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

 

Celem projektu jest m.in. upowszechnienie mediacji gospodarczych jako polubownej metody rozwiązywania sporów.

 

Niniejsze szkolenie kierowane jest do mediatorów (mediatorzy i inni pracownicy centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych) w województwie śląskim i swym zakresem obejmuje:

 • Poszerzenie wiedzy mediatorów na temat metod mediacji
 • Nabycie praktycznych umiejętności przydatnych przy prowadzeniu mediacji

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat mediacji w sporach o charakterze cywilnym oraz gospodarczym, z uwzględnieniem szczególnych dalszych perspektyw zawodowych.

 

Szkolenie będzie prowadzone metodą interaktywną, co oznacza, iż wiedza teoretyczna i praktyczna (wykłady oraz warsztaty) będzie przekazywana w małych grupach (maksymalnie 20 osób).

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć mediatorzy funkcjonujący w woj. śląskim:

 • wpisani na listy ośrodków mediacyjnych, posiadający jednocześnie pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziów, którzy nie są w stanie spoczynku;
 • stali, wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przez Prezesów Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zatrudnienie lub zaangażowanie zawodowe w innej formie w jednostce zlokalizowanej na terenie woj. śląskiego.

 

Status Uczestnika potwierdzony musi zostać poprzez zaświadczenie o zatrudnieniu i o wpisie na listę ośrodka mediacyjnego funkcjonującego w woj. śląskim lub o wpisie na listę stałych mediatorów prowadzoną na podstawie art. 157 d § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Konflikt i komunikacja w mediacji.
 • Wprowadzenie do mediacji.
 • Etapy mediacji, monolog mediatora, techniki pracy mediatora w tym techniki komunikacji. Rola mediatora w mediacji – wprowadzenie do mediacji.
 • Mediacje jako proces zaspokajania potrzeb. Mediacja gospodarcza – idea, zasady, korzyści.
 • Mediacja jako zarządzanie negocjacjami. Rodzaje negocjacji. Pojęcie kwestii, stanowisk, interesów i potrzeb. Symulacja mediacji gospodarczej z udziałem uczestników: mediacja w sprawie o zapłatę.
 • Rola pełnomocników w mediacji. Ugoda w mediacji gospodarczej.Dobre praktyki – kontakt z pełnomocnikiem i sądem, prawa i obowiązki mediatora. Zasady etyki.
 • Symulacja mediacji z udziałem uczestników: mediacja w sprawie o rozwiązanie/ niewykonanie umowy.

 

REGULAMIN:

Szczegółowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

Uprzejmie prosimy, także o zapoznanie się z treścią załączników do Regulaminu, dostępnych tutaj.

 

ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ oraz odesłanie go na adres: mediacje@us.edu.pl – w terminie do dnia 01.09.2019 r.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

CHCĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapraszamy do kontaktu pod adresem: mediacje@us.edu.pl

 

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronach:

http://rig.katowice.pl/artykuly/144-projekty-unijne-str-glowna